Winkelwagen

Producten

Leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden Website Zitelementen.com
1. Inleiding
2. Een bestelling doorgeven
3. Productinformatie
4. Prijzen
5. Beschikbaarheid
6. Wijze van levering
7. Betaling
8. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug
9. Retour
10. Garantie
11. Bescherming persoonsgegevens
12. Uitsluiting precedentwerking
13. Geschillen


1. Inleiding

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Zitelementen.com  Hekkehorst 28  7207 BN Zutphen en Kamer van Koophandel nr. 08064173. BTW nr. NL091165994B01, gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaande, expliciete en geschreven wijziging. Zitelementen.com kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van. Wij gaan Zitelementen.com er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Dit is verplicht, anders kan de bestelling niet afgemaakt worden op onze site.
Door uw bestelling af te ronden verplicht u zich de Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden die hier staan te respecteren. 

2. Een bestelling doorgeven

Via het Internet op onze site: www. Zitelementen.com 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij bevestigen u de ontvangst van een bestelling per email. 

3. Productinformatie

De foto’s die de producten weergeven kunnen afwijken en verplichten Zitelementen.com op geen enkele manier. Daarnaast draagt geen enkele verantwoordelijkheid Zitelementen.com aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers. 

4. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn in EURO’s en zonder verzendkosten. 

5. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u na het doorgeven van de bestelling binnen 24 uur hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. 
Als binnen uw bestelling een aantal producten niet beschikbaar is, zullen wij u hieromtrent informeren en in overleg de voorradige producten toe sturen, of wachten tot de hele bestelling verzonden kan worden. 
Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in. 

6. Wijze van levering

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. 
De op de Site vermelde levertermijn is slechts ter indicatie en kan op elk moment gewijzigd worden. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van een te late levering. 
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen (bv. 15 dagen bij TNT post). Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. 
Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, op de bestelbon aangeeft wat er niet klopt, waarna de bon ondertekend moet worden. 
U moet eveneens per post een bevestiging sturen aan, Zitelementen.com   Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen, of per email, en dit binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de producten. Elk bezwaar dat na deze termijn verstuurd wordt kan niet in behandeling genomen worden en ontslaat Zitelementen.com van elke verantwoordelijkheid naar de Klant. 
Als producten teruggestuurd moeten worden, dan moet dit gebeuren binnen 7 werkdagen na ontvangst hiervan, naar het volgende adres: 
Zitelementen.com  Hekkehorst 28  7207 BN Zutphen,

Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, en met accessoires en gebruiksaanwijzing. De kosten voor het terugsturen zijn voor de Klant. 
Wij raden u aan om de pakketten aangetekend terug te sturen, het terug sturen is voor risico van Klant
Ongefrankeerde pakketten, alsook pakketten onder rembours worden geweigerd.

Het is mogelijk dat een bestelling 24 uur te laat geleverd wordt. Om uw bestelling te valideren kan van u aanvullende informatie gevraagd worden. 
Daarom vragen wij u bij het opgeven van uw bestelling de volgende informatie te vermelden:
- een betalend of professioneel email adres. 
- een vast of mobiel telefoonnummer (thuis of op het werk) waar wij u op elk moment van de dag kunnen bereiken. 

7.Betaling

Zitelementen.com  biedt u verschillende betaalmogelijkheden. Vooruitbetalen, rembours of contant bij afhalen.
Voor klanten waarmee Zitelementen.com een afspraak heeft voor het kopen op rekening geldt het volgende.
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering op de door Zitelementen.com aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege jegens Zitelementen.com  in gebreke.
Zitelementen.com  heeft het recht over haar vordering na 14 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand. 
Indien Zitelementen.com, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling herinnerd, is de koper tevens een bedrag van € 15,00 euro aan administratiekosten verschuldigd
Indien Zitelementen.com, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van € 35,00 euro aan administratiekosten verschuldigd. 
Indien Zitelementen.com haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% excl.btw van de vordering van Zitelementen.com zulks met een minimum van 35,00 euro excl.btw
Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. 
Kosten van betalingen die worden gedaan vanuit het buitenland komen voor rekening van koper.
Alle door Zitelementen.com geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Zitelementen.com volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering. 
 
8. Recht op teruggave. Niet goed, geld terug

Conform de Wet Koop op Afstand heeft u het recht om binnen 7 werkdagen het product aan ons te retourneren, mocht het niet bevallen. Deze 7 dagen gaan in op het moment dat u de bestelling heeft ontvangen. U moet uw product terugsturen op uw kosten en met een kopie van de originele rekening en in de originele verpakking. 
Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en eventueel een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de risico’s voor de Klant. Dit recht van terug gave is er alleen voor consumenten, voor bedrijven is dit niet van toepassing. Consumenten en bedrijven krijgen bij de levering een factuur met vermelding van BTW.

Alleen nieuwe producten, compleet (accessoires, gebruiksaanwijzing,) en in originele verpakking worden geaccepteerd. Opsturen aan:
Zitelementen.com
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen

Beschadigde of niet volledige producten kunnen niet worden geruild of terugbetaald. 
Het recht van retourzending geldt zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten. Als u gebruik maakt van uw recht op teruggave doet Zitelementen.com er alles aan de Klant zo snel mogelijk terug te betalen, uiterst binnen 30 dagen na ontvangst. 
De Klant wordt per overboeking terugbetaald. 9. Retour

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder ( keuze van de klant). Het terugsturen van een bestelling is geheel voor kosten en risico van de Klant moet de klant het product terugsturen naar: 
Zitelementen.com
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen10. Garantie 

De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor de klant. Echter, als een artikel teruggestuurd wordt in het kader van een garantie claim, dan worden de verzendkosten aan de klant terugbetaald. U kunt ons een product terugsturen met de Post (of een andere vervoerder). Zitelementen.com draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening mee teruggestuurd worden. Opgelet: De garantie is niet toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken In alle gevallen kan Zitelementen.com niet verantwoordelijk gehouden worden als een constructeur weigert zijn garantie toe te passen vanwege extreme oorzaken. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren van het koopcontract als gevolg van overmacht, storing of staking, met name bij de postdienst, vervoerder of communicatiemiddelen, bij overstroming, brand of oorlog. Zitelementen.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte schade, verlies van exploitatie, winstverlies, schade of kosten die zouden kunnen voortkomen uit een aankoop van een product op onze Site. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van onjuist gebruik van de op de Site verkochte producten. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden of verplicht worden tot schadevergoeding of terugbetaling als een product niet gebruikt kan worden vanwege niet compatible zijn. Op de Site kunnen links gevonden worden naar andere webpagina’s. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval dat de inhoud van deze sites niet overeenstemt met de wettelijke bepalingen. Hoewel onze producten geschikt kunnen zijn voor professioneel gebruik, is het niet de roeping van Zitelementen.com om aan professionele Klanten te verkopen. Zitelementen.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van schade ontstaan door professioneel gebruik. De verantwoordelijkheid van Zitelementen.com kan op geen enkel moment groter zijn dan het bedrag van de bestelling. 11. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven en ons gevraagde informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als er informatie ontbreekt, wordt uw bestelling geannuleerd. Met uw inschrijving op Zitelementen.com bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
Zitelementen.com heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten. U kunt op elk moment bij Zitelementen.com een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. 
U ontvangt promotionele e-mail met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties en koopjes als u daarvoor heeft gekozen. U kunt op elk moment ervoor kiezen geen e-mail meer van ons te ontvangen door dit per e-mail aan http://www.zitelementen.com kenbaar te maken. Zitelementen.com heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie. Alleen Zitelementen.com heeft het recht u informatie te sturen aangaande specifieke en punctuele promotionele acties. 
Zitelementen.com zal nimmer persoon gegevens die in het bezit zijn gekomen door een bestelling of een ander contact, denk aan e-mail of telefoon, aan derden ter beschikking stellen. Een uitzondering wordt gemaakt als dit gevorderd wordt door bevoegde instanties

12. Uitsluiting precedentwerking 

Wanneer door Zitelementen.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zitelementen.com deze voorwaarden soepel toepast. 

13. Geschillen

Op overeenkomsten gesloten tussen Zitelementen.com en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.